Categorie archief: Geen categorie

Laat de zelfstandige instructeurs leven!

petitie mei 2018

Geachte minister Weyts,

U hebt het plan opgevat om de zelfstandige rijinstructeurs te dwingen zich om te vormen
tot erkende rijschool.
Wij zijn tegen dit plan en wij willen dat u het niet uitvoert.

Hier zijn veel redenen voor. De belangrijkste is dat als u dit plan uitvoert de grote meerder-
heid van de echt zelfstandige rijinstructeurs zal verdwijnen. En samen met hen dus ook de
mogelijkheid om kwaliteitsvolle en betaalbare rijlessen te volgen. Hier is net vandaag meer
dan ooit nood aan.

Zelfstandige rijinstructeurs zijn doorgaans 25 % goedkoper dan erkende rijscholen. Zij werken
kleinschaliger, in bijberoep, met de gezinswagen…
Kortom : lagere kosten en bijgevolg betere prijzen.Leerlingen en hun ouders zullen er u dankbaar voor zijn dat deze mogelijkheid blijft bestaan.

BeZeR, de beroepsvereniging van zelfstandige rijinstructeurs, deed u een voorstel waarin hun
leden WEL willen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen die gelden voor rijinstructeurs
in erkende rijscholen, maar NIET aan de eisen die gelden voor erkende rijscholen.
Dit voorstel werd door uw medewerkers van tafel geveegd, het is nochtans zeer redelijk en
voldoet aan wat u zelf voorop stelt in uw beleidsverklaring.

Zelfstandige rijinstructeurs schrijven geen attesten. Er is dus ook geen kans op fraude 
met attesten. Het heeft dus bijgevolg ook geen enkele zin om deze zelfstandigen te onderwerpen aan alle eisen die gelden voor erkende rijscholen.
Beginnende met een directeursbrevet, leslokaal, ontvangstruimte… allemaal zaken die
voor een zelfstandige enkel de kosten verhogen en niets bijdragen tot de kwaliteit en veiligheid van de lessen.

Tot slot : dit plan gaat resulteren in het gedwongen afhaken van een grote groep zelfstandige ondernemers en bijgevolg ook in een verschraling van de nu al zwakke concurrentie en in een verdere verhoging van de nu al hoge prijzen. Wij kunnen begrijpen dat u de rijschoolsector wilt belonen omdat ze de terugkomdag willen organiseren, zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Wij durven hopen dat dit plan geen deel uit maakt van hun beloning, de eliminatie van een lastige luis in hun pels.

Omwille van dit alles, geachte minister Weyts, gooi dit onredelijke plan in de prullenmand, daar hoort het thuis !

Teken de petitie!!

https://www.petities24.com/minister_weyts__laat_de_zelfstandige_rijinstructeurs_leven

31 oktober 2014: Uit de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Mobiliteit

31 oktober 2014: Uit de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Mobiliteit, Ben Weyts”.

De hervorming van de rijopleiding kader ik in een levenslang traject van verkeersopvoeding en mobiliteitsbewustzijn. Het systeem van vrije begeleiding blijft behouden mits voldoende omkadering voor de vrije begeleiders: ik bied een korte (facultatieve) opfriscursus van (de wijzigingen in) het verkeersreglement aan, alsook praktische (pedagogische) zaken om met een jongere de baan op te gaan.
Ik zet in op een gefaseerde rijopleiding met een leerfase, een oefenfase, een vervolmakingsfase en ten slotte een levenslang leertraject. De hogere orde vaardigheden van de GDE-matrix en het verwerven van voldoende rijervaring in wisselende verkeersomstandigheden stel ik daarbij centraal. Ik bewaak de kwaliteit van de hervormde rijopleiding en zorg ervoor dat deze voor iedereen betaalbaar blijft.
Ook aan de opleiding voor het (professioneel) rijbewijs voor vrachtwagen en bus, evenals de verplichte bijscholing besteed ik de nodige aandacht.
Vanuit mijn eigen bevoegdheden inzake handhaving van het verkeersreglement maak ik een aangepast reglementair kader van leermaatregelen. Zeker voor beginnende bestuurders wil ik zo kort op de bal spelen en problematisch rijgedrag meteen bijsturen.

Ben Weyts, oktober 2014

3 juni 2014: Zelfstandige rij-instructeurs mogen terug les geven

3 juni 2014: Zelfstandige rij-instructeurs mogen terug les geven

Zelfstandige rijinstructeurs mogen weer les geven tegen betaling

Zelfstandige rijinstructeurs mogen opnieuw les geven tegen betaling. De Raad van State heeft de bepaling uit het KB van 4 december 2013 dat dit verhinderde op 20 mei geschorst.

Door dat KB werden de rijopleidingen in ons land grondig hervormd. Sinds 3 februari 2014 kon iemand die zijn rijbewijs B wilde halen alleen nog terecht bij een erkende rijschool of een gebrevetteerd rijinstructeur in dienst van een vzw. Zelfstandige rijinstructeurs vielen uit de boot en mochten niet langer rijles aanbieden tegen betaling. Met dit systeem wilde de federale regering zwartwerk en oneerlijke concurrentie met erkende rijscholen aanpakken.

Maar een aantal zelfstandige rijinstructeurs sprak van discriminatie en trok naar de Raad van State. Die geeft hen nu gelijk. De Raad oordeelt in zijn arrest 227.479 dat het nieuwe systeem een ‘ernstig moreel en financieel moeilijk te herstellen nadeel’ creëert voor de betrokkenen.

De Raad schuift onder meer het gebrek aan overgangsbepalingen naar voor. Het bestreden bepaling heeft immers tot gevolg dat de zelfstandige rijinstructeurs van de ene dag op de andere hun rijlessen tegen betaling moeten stopzetten. En hoewel ze die activiteit nog kunnen uitoefenen in het kader van een aannemingsovereenkomst met een rijschool, in dienst van een vzw of door zelf een rijschool op te richten, kan van hen niet verwacht worden dat ze dit onmiddellijk kunnen realiseren.

De Raad van State schorst meer concreet de tenuitvoerlegging van artikel 4 van het KB van 4 december 2013 in zoverre het artikel 7 van het KB van 10 juli 2006 vervangt, maar evenwel beperkt tot het eerste lid van dit nieuwe artikel 7.

Bron: RvS 227.479 van 20 mei 2014 

11 maart 2014: bijscholing voor leden

11 maart 2014: bijscholing voor leden
Drijfveren: naar een motiverende interactie tussen leerling en lesgever (VSV).

PERSBERICHT 17 februari 2014

PERSBERICHT    17 februari 2014

Afzender :  BeZeR  Beroepsvereniging van Zelfstandige Rij-instructeurs

Onderwerp : oprichting beroepsvereniging, verzet tegen monopolie van rijscholen   BEGIN PERSBERICHT

‘Zelfstandige rij-instructeurs verenigen zich in beroepsvereniging en verzetten zich tegen Koninklijk Besluit dat hen broodrooft.  Ook leerlingen en hun ouders zijn de dupe van dit KB.

Door een recent Koninklijk Besluit, geldig sinds 3 februari 2014, wil men gebrevetteerde rij-instructeurs verbieden om op zelfstandige basis en tegen betaling leerling-chauffeurs te begeleiden. Hierdoor wil men op arbitraire wijze komaf maken met wat voor vele beginnende bestuurders een degelijk en betaalbaar alternatief is voor de erkende rijschool. Zelfstandige rij-instructeurs zijn gemiddeld tot 30 % goedkoper dan erkende rijscholen. Kwalitatief zijn de lessen van deze zelfstandige instructeurs minstens evenwaardig aan deze gegeven in de erkende rijscholen. De zelfstandige rij-instructeurs zijn bereid zich te onderwerpen zowel aan een controle op de kwaliteit van hun werkzaamheden als aan een verplichting tot regelmatige bijscholing.

Een aantal zelfstandige rij-instructeurs die door dit KB hun broodwinning dreigen te verliezen heeft zich inmiddels verenigd in BeZeR, de beroepsvereniging van zelfstandige rij-instructeurs. Met als direct doel de nefaste gevolgen van dit KB te bestrijden. Enkele leden dienden hiertoe een verzoekschrift in bij de Raad van State met de vraag tot schorsing en vernietiging van bedoeld KB.  BeZeR wil door de overheid erkend worden als representatieve gesprekspartner bij de noodzakelijke  nieuwe besprekingen over de organisatie van de rijopleiding in ons land.

EINDE PERSBERICHT

Indiening verzoekschrift Raad van state

4 januari 2014: Indiening verzoekschrift Raad van State
verzoekschrift raad van state