visie rijopleiding 2017

Standpunt BeZeR (Beroepsvereniging Zelfstandige Rijinstructeurs)  t.o.v. de overheid.                       

  • Gebrevetteerde rijinstructeurs moeten hun beroep kunnen (blijven) uitoefenen op zelfstandige basis.
  • Gebrevetteerde rijinstructeurs moeten, mits het voldoen aan door de overheid opgelegde voorwaarden, de bevoegdheid krijgen om attesten te verstrekken aan hun leerlingen.

 

  • De opleiding, leerstof, examinering en bijscholing van rijinstructeurs dienen volledig herbekeken te worden om een hogere kwaliteit en betere instroom in het beroep mogelijk te maken.

 

  • De overheid moet de combinatie van de vrije begeleiding en professionele lessen maximaal ondersteunen en stimuleren.

 

  • BeZeR engageert zich een betrouwbare en professionele partner te zijn voor de overheid.  

TOELICHTING

1 Het is evident dat gebrevetteerde rijinstructeurs de keuze moeten hebben         om hun beroep uit te oefenen in dienst van een rijschool of als zelfstandig ondernemer, al dan niet in bijberoep.  In een recent verleden werd ons dit recht nochtans ontnomen door de overheid, ten onrechte blijkens een vonnis van de Raad Van State. BeZeR wenst een duidelijk engagement van de overheid inzake ons recht om ons beroep van rijinstructeur ook in de toekomst als zelfstandig ondernemer te kunnen blijven uitoefenen.

2 Het moet mogelijk zijn om als gebrevetteerde rijinstructeur een overheidserkenning te bekomen mits het voldoen aan voorwaarden inzake kwaliteit en veiligheid. Deze voorwaarden moeten haalbaar zijn voor een zelfstandige, ook voor een zelfstandige in bijberoep. Een dergelijke erkenning moet de zelfstandige rijinstructeurs de bevoegdheid geven om ook attesten te verstrekken aan hun leerlingen na het volgen van een verplicht aantal uren les.

3 De te kennen leerstof is achterhaald, soms tot in het absurde. Voor de hand liggende zaken zoals didactiek komen daarentegen niet of nauwelijks aan bod. De verplichte stage (300 uur!) in een erkende rijschool maakt dat dat deze de toegang tot het beroep onder hun controle hebben i.p.v. de overheid. Er moet meer aanbod in bijscholing komen en controle op het effectief volgen er van.

4 De meest optimale manier om te leren autorijden is een combinatie van een variabel aantal uren professionele les (afhankelijk van de leerling) en een maximaal aantal uren begeleid rijden in wisselende omstandigheden. De overheid moet zo veel mogelijk maatregelen nemen die een dergelijke combinatie aantrekkelijk maken voor de leerlingen en hun ouders.

5 BeZeR engageert zich om ook in de toekomst een betrouwbare en kwaliteitsvolle partner te zijn voor de overheid waarmee we in vertrouwen willen blijven samenwerken, o.a. via de werkgroep rijopleiding en het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

31 oktober 2014: Uit de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Mobiliteit

31 oktober 2014: Uit de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Mobiliteit, Ben Weyts”.

De hervorming van de rijopleiding kader ik in een levenslang traject van verkeersopvoeding en mobiliteitsbewustzijn. Het systeem van vrije begeleiding blijft behouden mits voldoende omkadering voor de vrije begeleiders: ik bied een korte (facultatieve) opfriscursus van (de wijzigingen in) het verkeersreglement aan, alsook praktische (pedagogische) zaken om met een jongere de baan op te gaan.
Ik zet in op een gefaseerde rijopleiding met een leerfase, een oefenfase, een vervolmakingsfase en ten slotte een levenslang leertraject. De hogere orde vaardigheden van de GDE-matrix en het verwerven van voldoende rijervaring in wisselende verkeersomstandigheden stel ik daarbij centraal. Ik bewaak de kwaliteit van de hervormde rijopleiding en zorg ervoor dat deze voor iedereen betaalbaar blijft.
Ook aan de opleiding voor het (professioneel) rijbewijs voor vrachtwagen en bus, evenals de verplichte bijscholing besteed ik de nodige aandacht.
Vanuit mijn eigen bevoegdheden inzake handhaving van het verkeersreglement maak ik een aangepast reglementair kader van leermaatregelen. Zeker voor beginnende bestuurders wil ik zo kort op de bal spelen en problematisch rijgedrag meteen bijsturen.

Ben Weyts, oktober 2014

3 juni 2014: Zelfstandige rij-instructeurs mogen terug les geven

3 juni 2014: Zelfstandige rij-instructeurs mogen terug les geven

Zelfstandige rijinstructeurs mogen weer les geven tegen betaling

Zelfstandige rijinstructeurs mogen opnieuw les geven tegen betaling. De Raad van State heeft de bepaling uit het KB van 4 december 2013 dat dit verhinderde op 20 mei geschorst.

Door dat KB werden de rijopleidingen in ons land grondig hervormd. Sinds 3 februari 2014 kon iemand die zijn rijbewijs B wilde halen alleen nog terecht bij een erkende rijschool of een gebrevetteerd rijinstructeur in dienst van een vzw. Zelfstandige rijinstructeurs vielen uit de boot en mochten niet langer rijles aanbieden tegen betaling. Met dit systeem wilde de federale regering zwartwerk en oneerlijke concurrentie met erkende rijscholen aanpakken.

Maar een aantal zelfstandige rijinstructeurs sprak van discriminatie en trok naar de Raad van State. Die geeft hen nu gelijk. De Raad oordeelt in zijn arrest 227.479 dat het nieuwe systeem een ‘ernstig moreel en financieel moeilijk te herstellen nadeel’ creëert voor de betrokkenen.

De Raad schuift onder meer het gebrek aan overgangsbepalingen naar voor. Het bestreden bepaling heeft immers tot gevolg dat de zelfstandige rijinstructeurs van de ene dag op de andere hun rijlessen tegen betaling moeten stopzetten. En hoewel ze die activiteit nog kunnen uitoefenen in het kader van een aannemingsovereenkomst met een rijschool, in dienst van een vzw of door zelf een rijschool op te richten, kan van hen niet verwacht worden dat ze dit onmiddellijk kunnen realiseren.

De Raad van State schorst meer concreet de tenuitvoerlegging van artikel 4 van het KB van 4 december 2013 in zoverre het artikel 7 van het KB van 10 juli 2006 vervangt, maar evenwel beperkt tot het eerste lid van dit nieuwe artikel 7.

Bron: RvS 227.479 van 20 mei 2014 

11 maart 2014: bijscholing voor leden

11 maart 2014: bijscholing voor leden
Drijfveren: naar een motiverende interactie tussen leerling en lesgever (VSV).

PERSBERICHT 17 februari 2014

PERSBERICHT    17 februari 2014

Afzender :  BeZeR  Beroepsvereniging van Zelfstandige Rij-instructeurs

Onderwerp : oprichting beroepsvereniging, verzet tegen monopolie van rijscholen   BEGIN PERSBERICHT

‘Zelfstandige rij-instructeurs verenigen zich in beroepsvereniging en verzetten zich tegen Koninklijk Besluit dat hen broodrooft.  Ook leerlingen en hun ouders zijn de dupe van dit KB.

Door een recent Koninklijk Besluit, geldig sinds 3 februari 2014, wil men gebrevetteerde rij-instructeurs verbieden om op zelfstandige basis en tegen betaling leerling-chauffeurs te begeleiden. Hierdoor wil men op arbitraire wijze komaf maken met wat voor vele beginnende bestuurders een degelijk en betaalbaar alternatief is voor de erkende rijschool. Zelfstandige rij-instructeurs zijn gemiddeld tot 30 % goedkoper dan erkende rijscholen. Kwalitatief zijn de lessen van deze zelfstandige instructeurs minstens evenwaardig aan deze gegeven in de erkende rijscholen. De zelfstandige rij-instructeurs zijn bereid zich te onderwerpen zowel aan een controle op de kwaliteit van hun werkzaamheden als aan een verplichting tot regelmatige bijscholing.

Een aantal zelfstandige rij-instructeurs die door dit KB hun broodwinning dreigen te verliezen heeft zich inmiddels verenigd in BeZeR, de beroepsvereniging van zelfstandige rij-instructeurs. Met als direct doel de nefaste gevolgen van dit KB te bestrijden. Enkele leden dienden hiertoe een verzoekschrift in bij de Raad van State met de vraag tot schorsing en vernietiging van bedoeld KB.  BeZeR wil door de overheid erkend worden als representatieve gesprekspartner bij de noodzakelijke  nieuwe besprekingen over de organisatie van de rijopleiding in ons land.

EINDE PERSBERICHT

Indiening verzoekschrift Raad van state

4 januari 2014: Indiening verzoekschrift Raad van State
verzoekschrift raad van state